Закон за Пътищата

May 27th, 2009

Закон за Пътищата

Обновления:

Обн. ДВ. бр.26 от 29 Март 2000г., изм. ДВ. бр.88 от 27 Октомври 2000г., изм. ДВ. бр.111 от 28 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.47 от 10 Май 2002г., изм. ДВ. бр.118 от 20 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.9 от 31 Януари 2003г., изм. ДВ. бр.112 от 23 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2004г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2004г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г., изм. ДВ. бр.64 от 8 Август 2006г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г.

 • Глава първа – Общи разпоредби
 • Глава втора – Собственост
 • Глава трета – Ползване
 • Глава четвърта – Управление
 • Глава пета – Изграждане, ремонт и поддържане на пътищата
 • Глава шеста – Отчуждаване и временно ползване на недвижими имоти за пътища
 • Глава седма – Финансиране
 • Глава осма – Административнонаказателни разпоредби
 • Преходни и Заключителни разпоредби 
  • към закона за изменение и допълнение на закона за пътищата
  • към административнопроцесуалния кодекс
  • към закона за концесиите
  • към закона за изменение и допълнение на закона за пътищата
  • към закона за държавния бюджет на република българия за 2007 г. 
  • към гражданския процесуален кодекс
  • към закона за изменение и допълнение на закона за пътищата
  • към закона за изменение и допълнение на данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Comments are closed.