Наредба № 1 За обществения ред на територията на Столична община

June 9th, 2009

Наредба № 1 За обществения ред на територията на Столична община

(Приета с Решение № 152 по Протокол № 35 от 12.03.2009)

Глава първа. Общи положения

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с осигуряване и опазване на обществения ред на територията на Столична община (СО), както и опазването на общинските имоти и се прилага по отношение на:

1. всички лица, които живеят постоянно или временно пребивават на територията на столицата.

2. собствениците и обитателите на жилищни сгради.

3.управителите на етажната собственост, по отношение на предназначените за общо ползване части на сградите и прилежащите терени.

4. управителите на търговски дружества, едноличните търговци, ръководителите на предприятия, учреждения и организации, а така също и на лицата, развиващи дейност на територията на СО.

(2) Целта на наредбата е да осигури приветлива градска среда, хармоничност, толерантност във взаимоотношенията между гражданите на територията на СО.

(3) Наредбата определя правомощията на СО и задълженията на физическите и юридическите лица, на ръководителите на учрежденията и на обществените организации, живеещи или извършващи дейност на територията на СО, свързани с осъществяването на дейността и целите по предходните алинеи.

Глава втора. Осигуряване и опазване на обществения ред

Чл. 2. (1) На обществени места и в частни имоти, находящи се на територията на СО, се забранява викането, шумният говор, пеенето, свиренето и създаването на неестествен шум, използването на озвучителни системи и други електронни устройства, нарушаващи обществения ред и спокойствието на гражданите, включително и за религиозни, политически и търговски цели .

(2) Забраната по предходната алинея не се прилага при обществени или други прояви, разрешени или съгласувани по установения нормативен ред.

(3) Забранява се:

1. търговията на пиротехнически изделия от търговци и физически лица, без полицейско разрешение за търговия, съгласно Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (ЗКВВООБ) и Правилника за неговото прилагане.

2. търговията на пиротехнически изделия от търговци и физически лица на места, където не са спазени изискванията за продажба и съхранение на тези изделия, съгласно ЗКВВООБ и останалите нормативни актове.

3. продажбата на пиротехнически изделия в нестандартни опаковки, не придружени от сертификат за качество, издаден от производителя и инструкция на български език за безопасна работа с изделието.

4. хвърлянето и възпламеняването на бомби, пиратки и други гърмящи и пожароопасни стоки и предмети на обществени места: здравни, учебни заведения и детски градини, приюти, църкви и други молитвени домове, улици, площади, паркове, детски площадки, дискотеки, пазари, питейни заведения, обществени превозни средства, спирки на градския транспорт, стадиони и спортни зали, закрити помещения и места, както и на места, които са в близост до леснозапалими материали и течности, включително и по време на Коледни, Новогодишни и други празници и тържества.

5. употребата и носенето на огнестрелни, газ-сигнални, пневматични и други оръжия и устройства, както и на взривни вещества, извън определените за целта места и по начин, създаващ опасност или застрашаващ безопасността, спокойствието, здравето и живота на гражданите.

6. извършването на огнеопасни и взривоопасни дейности от лица, без наличието на съответно съгласуване или разрешение от компетентните органи, както и извън определените за целта места.

(4) Използването на пиротехнически изделия от търговци и физически лица се извършва само при наличие на разрешение, издадено от компетентните органи на МВР по установения нормативен ред и след съгласуване със СО. Видовете мероприятия и свързаните с тях клас на използваните пиротехнически изделия, както и времето за допустимото им провеждане, са определени в приложение № 1 към наредбата.

(5) Забранява се продължителното форсиране на място на двигатели на МПС, както и безконтролното включване на алармени системи.

(6) В обектите, където се извършва производствена, търговска или друга стопанска дейност, причиняваща шум, отделяне на прах, вибрации, излъчвания, замърсявания, надвишаващи допустимите норми, задължително се изграждат и монтират вентилационни системи, както и необходимата шумо и звукоизолация, съобразно нормативните изисквания, отнасящи се за конкретния обект и по начин, недопускащ превишаване на хигиенните норми в сградата, където се намира.

(7) Забранява се организиране на състезания с МПС на територията на СО, с изключение на тези, провеждани на определените за целта места и по съответния ред.

(8) Забранява се къпането и използването на плавателни съоръжения от всякакъв тип на територията на общинските водоеми и водни площи, без разрешение от стопанисващите ги субекти и от съответната районна администрация.

(9) При наличие на жалби за шум и вибрации и неспазване на различното работно време от посоченото в чл. 4, ал. 3, от обектите се изисква протокол, издаден от Столичната районна инспекция по опазване и контрол на общественото здраве (СРИОКОЗ) , за замерване на шума и вибрациите, с който да се удостовери, че не се превишават допустимите санитарно-хигиенни норми.

При две или повече нарушения в рамките на една година, констатирани с акт на контролен орган, се прилагат разпоредбите на глава 2, раздел 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Кметовете на райони със заповед променят различното работно време

(10) Забранява се на управителите на питейни и увеселителни заведения , в чиято програма са включени еротични танци, да допускат посещението на деца.

(11) След 20.00 ч. родителите, настойниците, попечителите и другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да придружават децата на обществени места , ако детето не е навършило 14-годишна възраст и след 22.00 часа, ако детето е навършило 14, но не е навършило 18-годишна възраст.

(12) В случай, че родителите, попечителите и другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат на обществени места след 22.00 часа, ако детето е навършило 14, но не е навършило 18-годишна възраст, са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител.

(13) Качеството на придружител се удостоверява, съгласно Наредба на Министерския съвет, издадена въз основа на Закона за закрила на детето.

(14) Забранява се на собствениците и управителите на питейни заведения, кафенета, дискотеки, обекти за обществено хранене, игрални и компютърни зали и други да допускат деца ненавършили 18-годишна възраст без придружител съгласно предходните алинеи,11 и 12.

(15) Забранява се на търговците и други лица да продават, предлагат и сервират алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия на деца.

(16) Забранява се организирането, провеждането и участието в нерегламентирани от държавата или СО хазартни игри, борби с кучета и други животни.

Чл. 3. Забранява се насочването на лазери, прожектори и други насочени и кохерентни лъчения срещу хора, пътни превозни средства, въздухоплавателни средства и по посока на летище „София”. Употребата на лазери се извършва, съгласно Наредба № 9 от 28.10.1986 г. за санитарните правила при работа с лазери, издадена от министъра на народното здраве, обн. ДВ, бр. 95 от 09.12.1986 г.

Чл. 4. (1) За задоволяване на битови потребности, в сградите етажна собственост, строителни, монтажни или ремонтни дейности, може да се извършват само от 08.00 до 14.00 часа и от 16.00 до 22.00 часа, след предварително писмено уведомяване на съкооператорите, най-малко 24 часа преди започването на дейността.

(2) Забранява се търговски обекти, които с дейността си предизвикват шум и се намират на отстояние до 30 метра от жилищни сгради, да извършват дейност след 22.00 часа. В случай на две или повече нарушения в рамките на една календарна година, констатирани с акт на контролен орган, кметовете на райони прилагат разпоредбите на глава 2 раздел 2 от ЗАНН.

(3) В сгради, етажна собственост, може да се извършва търговска или друга стопанска дейност само в обектите, предвидени за такава цел, съгласно одобрения и съгласуван проект на сградата или в обекти, за които са спазени нормативно установените изисквания за функционирането им. Работното им време да бъде до 22.00 часа. За търговските обекти, с работно време, различно от посоченото, находящи се в жилищни сгради с режим на етажна собственост, се изисква съгласие на 50% + 1 от собствениците, като задължително се изисква съгласието на всички непосредствени съседи.

(4) В сгради, етажна собственост, се забраняват:

1. шумни увеселения в периода от 22.00 до 08.00 часа;

2. извършването на търговски, стопански и други разрешени дейности, извън установеното и съгласувано от кмета на района работно време за обекта, но не по-късно от 22.00 часа.

3. производствени и промишлени дейности.

(5) В случаите, когато не могат да се осигурят ефикасни обезшумителни мерки, за спазване изискванията на съответните хигиенни норми, ползването на озвучителни уредби и на шумни апарати и машини (прахосмукачки, циклещи и др.) може да става само от 08.00 до 14.00 и от 16.00 до 22.00 часа.

(6) Свиренето на музикални инструменти и пеенето за обучение, репетиране, преподаване и музициране може да става само от 08.00 до 14.00 часа и от 16.00 до 22.00 часа.

Чл. 5. (1) Забраняват се хазартните игри на обществени места, освен в специално предназначените за целта игрални заведения, съгласно Закона за хазарта.

(2) Забранява се просията и врачуването , на обществени места.

(3) Забранява се провеждането на сватбени, семейни, фирмени и други тържества и събирания, на нерегламентирани места – улици, площади, градинки, паркове и други обществени и частни имоти, водещи до нарушаване на обществения ред и спокойствието на гражданите. Забранява се употребата на алкохолни напитки и други упойващи вещества извън определените по съответния ред места.

(4) Забранява се ползването на общински площи от улични музиканти, певци, артисти и други самодейци, без разрешение от кмета на СО или упълномощено от него длъжностно лице.

Чл. 6. (1) Председателите на управителните съвети на сгради с режим на етажна собственост, съответно управителите, следва да определят място (табло) за съобщения и уведомления, като осигурят денонощно заключване на входните врати, монтиране на домофонни уредби, звънци или други технически средства за опазване общите части в сградите.

(2) Жилищата и другите обекти в сградите могат да се снабдяват със сигнално-охранителни устройства.

(3) В сгради, етажна собственост, се забранява складирането на строителни материали, отпадъци и предмети в общите части на сградата (коридори, стълбищни и етажни площадки, тавани, подпокривни пространства, мазета, шахти и други), които трябва да се поддържат свободни и проходими.

(4) Председателите на управителните съвети на жилищни и административни сгради и собствениците на самостоятелни жилища, офиси, магазини и спомагателни постройки са длъжни да предприемат необходимите действия за поддържането на хигиената, почистването на снега в прилежащата към сградата територия и ледените висулки.

Чл. 7. Нарушителите на обществения ред в общински, държавни и частни културни и увеселителни заведения (театри, циркове, киносалони, музеи, художествени галерии, обредни домове, учебни и детски заведения, игрални и спортни зали, игрища и стадиони, заведения за обществено хранене, обекти за търговия и услуги), се отстраняват от съответните служители, охраняващи обекта, които незабавно уведомяват органите на МВР.

Чл. 8 Собствениците или ползватели на апартаменти или обекти в жилищни и административни сгради, обществени и здравни заведения и други, както и фирмите, извършващи монтаж на климатични, вентилационни или отоплителни инсталации са длъжни:

(1) Да не допускат разполагането и/или експлоатацията на отоплителни, климатични и вентилационни инсталации – източници на шум с високо ниво на звуково налягане и вибрации, в помещения с нормирано ниво на шума или в съседство до тях, установено с протокол от СРИОКОЗ .

(2) Да отведат кондензата, отделящ се от отоплителните и климатични системи, които са монтирани в жилищни блокове, кооперации, административни сгради, обществени и здравни заведения и други такива чрез съответни инсталации, така че да не се оттичат върху стълбища, подходи, тротоари, проходи и други площи за движение на граждани.

Глава трета
Забрани за паркиране на превозните средства върху общински и държавни терени

Чл. 9. Спрените от движение, излезлите от употреба и изоставените превозни средства трябва да бъдат паркирани в гаражи, в дворната част на поземлените имоти , както и в обособените за тази цел обществени паркинги. Забранява се паркирането им в имоти общинска и държавна собственост,които не са предназначени за тази цел, включително, на тротоарите, улиците, площадите, зелените площи и междублоковите пространства и в откритите обществени паркинги.

Чл. 10. (1) Длъжностни лица, определени от кмета на СО, със съдействието на полицията, установяват собствениците на превозните средства, паркирани в нарушение на забраните по чл. 9 и независимо от наложеното им административно наказание връчват предписание за преместване на превозното средство в 14-дневен срок.

(2) При неизпълнение на предписанието, въз основа на констативен акт, длъжностните лица по предходната алинея издават заповед за принудително преместване на превозното средство.

(3) Заповедта на длъжностните лица по ал. 1 се изпълнява от специализираните предприятия и служби за сметка на собственика.

(4) Предходните алинеи се прилагат и когато собственикът е неизвестен или макар известен, не може да бъде уведомен, поради трайно отсъствие от страната или по други обективни причини. В тези случаи към констативния акт се прилага служебна записка и/или други документи, удостоверяващи извършените действия и констатации по издирването на собственика.

(5) Престоят и паркирането на превозни средства на обществени места се извършва по реда на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.

(6) Преместването на излезлите от употреба МПС става по реда на Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на СО и Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от МПС.

Глава четвърта. Експлоатация и опазване на общинските имоти, предназначени за общо ползване

Чл. 11. (1) На територията на СО се забранява:

1. отварянето и влизането под какъвто и да е предлог в подземните и надземните инсталационни колектори и съоръжения, без писмено разрешение на лицата, собственици или ползватели.

2. изливането в подземните и надземните инсталационни колектори, канализацията или на други неразрешени за това места на течни отпадъци от бита, от производствена и друга стопанска дейност, химически агресивни, отровни, биологически вредни вещества и на отпадъчни битово-фекални води.

3. извършване на строително-монтажни работи (СМР) в имоти, общинска собственост, от лица, които нямат право да извършват тази дейност и без писмено разрешение от техническите служби при съответните райони.

4. разкопаването на улици, тротоари и земни площи, както и прокопаването и извършването на ремонтна дейност от фирми и граждани, без разрешение за това от общинска администрация и без необходимата сигнализация.

5. увреждането или унищожаването на противопожарните съоръжения, както и заличаването на техните означения.

6. открито полагане на всякакъв вид кабели по тротоари, фасади на сгради , пътни платна и дървета.

7. използването на питейна вода за: промишлени, производствени и други небитови нужди.

За тези цели лицата могат да ползват местни водоизточници, след спазване на законовите изисквания за експлоатирането им.

8. повреждането и унищожаването на пътните, тротоарните, градинските и паркови настилки и съоръжения; на обществените телефонни апарати, съоръжения и кабини; на спирко-новесит(- по спирките на масовия градски транспорт; на обществените чешми и уличните пожарни хидранти и съоръжения; на уличните, подлезните и парковите осветителни тела и съоръжения; на рекламните съоръжения и площи, на скулптурно-декоративните фигури и елементи, паметните плочи и възпоменателни табели; на обществените тоалетни, сгради и огради; на пътните знаци, табели, указатели, светофари, ограждения, съоръжения, превозни средства, както и на всякакво друго общинско имущество.

9. миенето на стъкла на МПС, продажбата на печатни издания и друга търговска дейност на кръстовищата и уличните платна.

10. паленето на огън на обществени места, без предварителното съгласуване или разрешение от компетентните органи, разполагането и използването на обществени терени на скари, барбекюта и грилове, освен на определените по съответния ред места.

11. рисуването, писането и драскането по стени, фасадите на сградите, оградите и по пътните съоръжения и маркировка, тяхното замърсяване и повреждане.

12. изписването на знаци, фигури и рисунки по паметниците и паметните плочи, физическото посегателство върху тях, както и оскверняването им с действия, несъвместими с обществения морал и норми на поведение.

13. писането и поставянето на знаци по дърветата, пейките, увреждането на кората и дървесината на растителността.

14. поставяне и разлепване на афиши, плакати, рекламни и пропагандни материали, обяви, некролози, агитационни материали и други по стени и сгради, извън определените за целта места.

15. повреждането на некролози, обяви, реклами, афиши и други материали, поставени на определените за тази цел места.

16. рязането, късането и изкореняването на цветя, дървесни видове и клоните им, брането на плодове, както и преминаването през обособените тревни площи.

17. събирането на лечебни, декоративни и защитени растителни видове от неразрешени за това места.

18. ловенето и унищожаването на полезния дивеч, пойните и други птици, събирането на яйцата им и повреждането на поставените за тях къщички, заслони и хранилки.

19. събарянето, повреждането и разместването на огради, табелки, пейки и други съоръжения на парковата мебел, поставени в градините, парковете, детските и спортните площадки и на други обществени места.

20. използването на детските съоръжения, монтирани в дворовете на детските градини, училища и в парковете, от лица над 16 години.

21. използването на междублоковите пространства, паркове ,градинки и други площи, за цели, различни от предвидените в регулационния план, извършване на производствена, търговска или друга стопанска дейност, изграждане на бараки и други временни построики без разрешение, отглеждане на животни, използване за земеделски цели и други.

22.складирането на въглища, дърва, строителни материали, строителни отпадъци и други едрогабаритни предмети, без разрешение от общината, за повече от 24 часа, в предназначените за общо ползване площи (тротоари, улици, зелени площи и др.)

23. отвеждането на големи количества дим и газове от отоплителни и вентилационни системи през прозорци, врати и отвори в стени, непредвидени за целта в техническата характеристика на сградите.

24. поставяне на недобре закрепени предмети на балкони, прозорци и фасади на сградите.

25. изтупване, изтърсване, изхвърляне на отпадъци, вещи и предмети от балкони и прозорци, както и изливане на вода и други течности на места, извън определените от етажната собственост.

26. извършването на СМР на строежи в периода от 22.00 до 08.00 часа в работните дни, както и пълна забрана за това в празничните и почивни дни.

Забраната не се отнася в случаите на извършване на аварийни и възстановителни СМР, при бедствия и аварии и при наложителен непрекъсваем производствен цикъл, след разрешение, издадено от кмета на района.

27. изгарянето, изхвърлянето на гуми, пластмаси, смоли, петролни продукти и други материали, вещества и химикали, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда.

28. изхвърлянето на опаковки, цигари и други замърсяващи предмети от пешеходци и от превозните средства, извън определените за това места.

29. изваждането и разхвърлянето на отпадъци от контейнерите за сметосъбиране.

30. хвърлянето на неизгасени цигари и други огнеопасни предмети и течности в съдовете и другите съоръжения за отпадъци.

31. изхвърлянето в контейнерите за разделно сметосъбиране на отпадъци, несъответстващи на предназначението им по вид и съдържание.

32. използването на помещенията, предназначени за зеленчукови хранилища, за складове за едрогабаритни изделия, отровни химикали, ронливи и лесно възпламеняващи се материали, както и за жилища.

33. транспортирането на селскостопански животни от превозвачи без лиценз за превоз от Националната ветеринарно-медицинска служба.

34.транспортирането и придвижването на животни през територията на СО без ветеринарно-медицинско свидетелство, а за едрите преживни и чифтокопитни животни – без ветеринарно-медицински паспорт.

35. разходката и пашата на селскостопански животни по улиците, парковете, градините и другите зелени площи на територията на град София.

(2) Отглеждането на селскостопански животни се извършва по реда на Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столична община.

(3) ОП „Екоравновесие” настанява в общински изолатор безстопанствени кучета, проявили агресия и склонност към нападение.

1. забранява се разхождането на домашни кучета без надзор, каишка, намордник и прибори за почистване на екстременти.

2. забранява се отглеждането на куче, проявило агресия, съгласно

определението за „агресивно куче” (раздел V, § 1 от Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столична община).

3.собствениците на домашните животни са длъжни да почистват екстрементите от своите животни.

Чл. 12. Лицата, които повреждат държавни или общински имоти, когато деянието не съставлява престъпление по Наказателния кодекс на Република България, се наказват по тази наредба, независимо от имуществената отговорност за причинените вреди.

Глава пета. Опазване на обществения ред и чистотата при провеждането на събрания, митинги и манифестации и други масови прояви

Чл. 13. (1) Събрания, митинги и манифестации могат да се провеждат от граждани, сдружения, политически и други обществени организации по реда и при спазване изискванията на Закона за събранията, митингите и манифестациите (ЗСММ).

(2) Писменото уведомление за провеждане на мероприятие по ЗСММ се отправя до кмета на СО или до председателя на Столичния общински съвет.

Чл. 14. В уведомлението за провеждане на събранието, митинга или манифестацията се посочват: пълното наименование на организатора и неговото седалище; имена, адреси и телефони за контакти с представляващите го лица, както и техните изборни длъжности; целта, мястото, сборен пункт, маршрут на движение, времето на провеждане и предполагаемия брой на участниците, мерки за осигуряване на реда охраната и медицинско осигуряване.

Чл. 15. Когато за едно и също място, по едно и също време и маршрут на движение, постъпят повече от едно уведомление или заявление, на следващите по ред организатори се предлага да посочат друго място и/или време за провеждане на мероприятието.

Чл. 16. (1) Разрешение за провеждане на спортни, културни и други индивидуални и масови прояви на открити общински площи, се дава от кмета на СО или от упълномощено от него длъжностно лице по реда и условията на тази глава. Организаторите на проявите са длъжни предварително да ги съгласуват с органите на Пожарна безопасност и спасяване – СДВР.

(2) При провеждане на мероприятия по ал.1, на места предназначени за това /стадиони, зали, салони и други/, заявление за разрешение се дава в случай, че има струпване на граждани и се налага да се предприемат мерки за недопускане нарушения на обществения ред и осигуряване безопастност на движението.

(2) Заявленията за провеждане на масови прояви по ал. 1 и ал.2, се подават най-малко 7 работни дни преди началото на мероприятието.

Чл. 17. (1) Организаторите на проявите по тази глава са длъжни да осигурят спазването на обществения ред при провеждането им, чистотата на ангажираните площи след края на съответната проява, както и опазването на имотите, собственост на държавата, общината, юридически и физически лица от повреждане и/или унищожаване.

(2) При провеждането на спортни и други масови прояви на открити и закрити съоръжения (стадиони, спортни зали), както и на други обществени места, се забранява:

1. внасянето на огнестрелно или хладно оръжие, както и на други предмети, предназначението или употребата на които би застрашила обществения ред, живота и здравето на присъстващите.

2. внасянето, продажбата и употребата на спиртни напитки и упойващи вещества.

3. посещението на лица в явно нетрезво или неадекватно състояние.

4. тютюнопушенето в закрити съоръжения.

5. ползването на предмети, предизвикващи силен шум.

(2) СО уведомява заинтересованите ведомства за провеждане на мероприятието/та.

(3) Органите на столичната администрация, съответно на районните общински администрации, със съдействието на полицията, взимат необходимите мерки за нормалното протичане на проявата, осигуряване на обществения ред и безопасността на движението.

(5) Организаторите на проявата заплащат такса, когато това е предвидено в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Чл. 18. (1) При нарушения на задълженията по тази глава, контролните органи съставят актове на нарушителите.

(2) Препис от акта за забраната по чл. 12, ал. 3 от ЗСММ се изпраща на съответните полицейски органи след изтичане на сроковете по чл. 12, ал. 4 и 5 от същия закон.

Глава шеста. Контрол и санкции

Чл. 19. (1) Контролни органи по прилагането на тази наредба в рамките на тяхната компетентност са:

1. кметът на СО и кметовете на райони или упълномощени от тях длъжностни лица.

2. служителите на Столичен инспекторат.

3. началниците на подразделения на Столична дирекция на вътрешните работи и Пожарна безопасност и спасяване – СДВР.

4. ръководителите на техническите служби и на службите по контрол на строителството в СО и районите.

5. ръководителят на Столичната ветеринарно-медицинска служба.

6. директорът на дирекция „Зелени системи”.

7. ръководителят на Столичната автомобилна инспекция.

8. ръководителят на СРИОКОЗ.

(2) По реда на чл. 19, ал. 1 упълномощените длъжностни лица са длъжни да съставят актове на нарушителите за всяко установено от тях нарушение в предоставените им с тази наредба правомощия.

Чл. 20. (1) На нарушителите на тази наредба се налага административно наказание глоба, в размер от 500 лв. до 2 500 лв., а на еднолични търговци и юридически лица – имуществена санкция, в размер от 2 000 лв. до 10 000 лв.

При повторно нарушение глобата е от 2 500 лв. до 5 000 лв., а за едноличните търговци и юридическите лица санкцията е от 10 000 лв. до 50 000 лв. или временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност, съгласно глава 2 раздел 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) .

(2) За нарушение на забраните по чл. 2, ал. 5; чл. 4, ал. 1,ал.4,т.1 и т.2,ал.5, и ал.6; чл. 5; чл. 6; чл. 9; чл. 11, ал. 1, т.9, т.10, т.11, т.12, т.13, т.14, т.15, т.16, т.17, т.19, т.20, т.22, т.23, т.24, т.25, т.28, т.29, т.30,т.31 и т.35 ал. 3, т.1 и т.3, се налага административно наказание глоба, в размер от 200 лв. до 1000 лв., а на еднолични търговци и юридически лица – имуществена санкция, в размер от 1 000 лв. до 10 000 лв.

При повторно нарушение глобата е от 400 лв. до 2 000 лв., а за юридическите лица санкцията е от 5 000 лв. до 25 000 лв.

(3) За нарушения на чл. 2, ал.11, ал.12, ал.13, ал.14 и ал.15, констатирани по съответният ред се прилагат предвидените наказания в Закона за закрила на детето.

(4) Конкретният размер на глобата за всяко отделно нарушение се определя от наказващия орган, съобразно тежестта на нарушението, степента на вината на нарушителя и имотното му състояние.

(5) Установеното в тази наредба административно наказание се налага, ако за същото нарушение не е предвидено по-тежко наказание в друг висшестоящ нормативен акт.

Чл. 21. (1) За установените нарушения на нарушителите се съставят актове от контролните органи или от определени от тях длъжностни лица, съгласно чл. 37 от ЗАНН.

(2) При явно маловажни случаи на нарушения по тази наредба, контролните органи и другите актосъставители прилагат разпоредбите на чл.39 от ЗАНН.

Чл. 22. Въз основа на съставените актове, кметът на СО или определени от него с нарочна писмена заповед длъжностни лица, издават наказателни постановления.

Чл. 23. Образуването на административно-наказателни производства, съставянето на актовете, издаването, връчването и обжалването на наказателните постановления, определянето на обезщетенията за причинените от нарушителите вреди, както и изпълнението на влезлите в сила наказателни постановления, става по реда и в сроковете на ЗАНН.

Чл.24.(1)Административно-наказателно отговорни са и непълнолетните лица, навършили шестнадесетгодишна възраст, когато са били в състояние да разбират същността и значението на извършеното и да ръководят постъпките си.

(2) За нарушения, извършени от малолетни и непълнолетни лица и поставени под запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, когато съзнателно са допуснали извършването им или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили.

(3) За нарушения, извършени при осъществяване дейности на предприятия, учреждения, заведения, организации и търговски дружества, административно-наказателна отговорност носят работниците или служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или са допуснали да бъдат извършени.

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. В Наредбата за организация на движението на територията на СО чл.44. ал. 2 се допълва с нова точка 9. върху или в близост, по-малка от 2 метра от уличните пожарни хидранти”.

§ 2. В Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на СО се правят следните допълнения :

1. В чл. 5, ал. 1 се създава нова т. 6 :

„6. протокол от СРИОКОЗ ,за извършени замервания на шума, удостоверяващ, че при експлоатация на обекта не се надвишават допустимите норми.”

2. Създава нов чл. 5а :

„Чл. 5а. При подаване на уведомленията до районната администрация, лицата следва да се съобразяват със следните ограничения :

1. маси и столове на открито към търговски обект, находящ се в жилищни сгради или в близост по-малка от 30 м. от такива сгради, могат да се разполагат и използват само в периода от 08.00 до 22.00 часа. След изтичане на този час, търговецът следва незабавно да преустанови дейността, свързана с тях.

2. забранява се използването на музикални инструменти, както и на озвучителни тела извън помещението на търговския обект в периода от 22.00 до 08.00часа”.

3. работното време по чл.4а, ал.1 и чл. 4а, ал.3 да бъде до 22.00 часа.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3. Изменения и допълнения на наредбата се извършват по реда на приемането й в съответствие с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА.

§ 4. Настоящата наредба отменя НАРЕДБА № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична голяма община, приета от СОС с Решение № 8 по Протокол № 28 от 12.05 и 13.05.1993 г., изм. и доп. – Решение № 4 по Протокол № 39 от 22.12.1993 г., Решение № 11 по Протокол № 51 от 27.07. и 28.07.1994 г., Решение № 254 по Протокол № 24 от 22.07.2004 г., изм. с Решение № 507 по Протокол № 33 от 25.11.2004 г.

§ 5. Наредбата е приета на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА с решение № ….. по протокол № 35 от 12.03.2009 г. на Столичен общински съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНДРЕЙ ИВАНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

към НАРЕДБА № 1 за обществения ред на територията на Столична община

ВИДОВЕ мероприятия КЛАС На пиротехническите изделия ВРЕМЕ на провеждане
Национални празници I – IV до 22.00 ч.
Официални празници I – IV до 22.00 ч.
Коледа и Нова година I – IV без ограничение
Концерти, театрални и музикални постановки на открито I – III до 21.00 ч. лятно време
до 20.00 ч. зимно време
Митинги и събрания I – III до 21.00 ч. лятно време
до 20.00 ч. зимно време
Събития, организирани от физически лица, юридически лица (семейни, сватбени и фирмени тържества) I – II до 21.00 ч. лятно време
до 20.00 ч. зимно време
Спортни мероприятия
– международни
– национални
– общински
I – III до 21.00 ч. лятно време
до 20.00 ч. зимно време
При театрални постановки, филмови и телевизионни продукции и шоу-програми на открито I – III до 21.00 ч. лятно време
до 20.00 ч. зимно време

Забележка:

1. време за употреба на пиротехниката:

– зимен период (от 01.11. до 31.03.) до 20.00 часа

– летен период (от 01.04. до 31.10.) до 21.00 часа

2. в жилищни комплекси и гъсто населени места да се използва пиротехника I и II клас.

3. Класове на изделията:

– I и II клас пиротехнически изделия с диаметър до 50 мм., пиротехнически батерии и ракети за увеселителни цели, за ползване на открито и в закрити помещения.

– III клас пиротехнически изделия с диаметър до 100 мм., за употреба само на открито от лица, които имат разрешение за придобита правоспособност.

– IV клас пиротехнически изделия с диаметър над 120 мм., за употреба само на открито от лица, които имат разрешение за придобита правоспособност.

4. При употреба на пиротехническите изделия, без оглед на техния клас, задължително се отчита опасността от възможни авиационни произшествия /безопасност на въздушното движение/ и инциденти на земята.

Източник: Столичен Общински Съвет (СОС)

Comments are closed.